ISO 22000:2005

Bezpečnost potravin

Historie
Prvními předchůdci sledování bezpečnosti potravin byly státní kontroly zaměřené na hygienu a kvalitu potravin a také zejména na kontrolu látek, které byly do potravin přidávány (barviva, konzervanty apod.), které začaly svou činnost již koncem 19. století v USA. Byť se jednalo o státní dozor s celkem dostatečným rozpočtem, situace neřešila systémový přístup, protože se jednalo o namátkové kontroly. Ke konci 20. století začaly vznikat standardy pro bezpečnost potravin v potravinových řetězcích počínaje od jejich pěstování (chovu), zpracování, přepravu, skladování až po konečný prodej, jejichž vznik vyvolali koneční velkoprodejci s cílem zajistit kvalitu jimi prodávaných potravin. S ohledem na jejich nejednotnost požadavků odborná veřejnost přivítala vznik nového standardu v roce 2005, který sjednotil do té doby užívané praxe a stal se nejvíce rozvíjející se potravinářskou normou.

Princip normy
Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti potravin, kdy požaduje po výrobci, dopravci, distributorovi nebo koncovému prodejci prokázat schopnost řídit rizika ohrožující kvalitu potravin až do okamžiku jejich spotřeby. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti bezpečnosti informací a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Přínos normy pro organizaci
· přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při řízení rizik
· umožní jednotlivým výrobcům prodávat své výrobky prostřednictvím nadnárodních řetězců
· sníží riziko kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím snižuje náklady organizace na řešení případných způsobených škod, snižuje náklady na znehodnocené vstupní suroviny
· redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označováním
· zlepší přístup státních kontrolních úřadů

Naše recenze
+
Norma je spojuje výhody standardů ISO 9001 a HACCP a považujeme ji za nejlépe vyváženou mezi řadou potravinářských norem.
-
Nevýhody jako vždy prokáže praxe. Norma je aplikována pouze několik let.