Certifikace a veřejné zakázky


Počátek – vojenské subdodávky a stavebnictví
První požadavky na certifikace svých dodavatelů uplatňovaly státní orgány ve Velké Británii, zejména se jednalo o subdodávky pro armádu v počátku 60. let. Později tuto praxi začaly uplatňovat na dodavatele ve stavebnictví zejména v oblasti veřejných dopravních staveb. Zpočátku certifikaci subdodavatelů prováděl samotný zadavatel, později se ukázalo, že z důvodu odbornosti a specializace je nutno tuto službu svěřit externím subjektům, kteří pro svou činnost museli získat akreditaci.

Certifikace v EU
V EU neexistuje jednotná praxe, co se týče povinné certifikace pro veřejné zakázky. Země jako Velká Británie, Itálie nebo Španělsko ji uplatňují bez výjimky, jsou však jiné země, které certifikaci nevyžadují. Nejčastěji se povinná certifikace u soutěžitelů vyžaduje ve stavebnictví a správě IT. Na centrální úrovni (Evropská komise) je systémová certifikace vyžadována pouze u výrobců uvádějících na trh určité výrobky jako součást výrobkové certifikace (známa CE značka) bez rozlišení zda se jedná o dodávky pro veřejný sektor nebo celkový trh.

Certifikace v České republice
Praxe v České republice ve velké většině výběrových řízení certifikaci dodavatelů vyžaduje. Jedná se zejména o stavební práce, ale prakticky se rozšiřuje na všechny služby pro státní správu. Povinnou certifikaci vyžadují i výběrová řízení na krajské i obecní úrovni. Podle posledních vyjádření státních orgánů (např. ÚNMZ) se nepředpokládá, že by bylo od této praxe upuštěno.

Veřejné zakázky a elektronické zadávaní
Při elektronickém zadávání veřejných zakázek v České republice musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Pro tyto účely jsou akreditovány společnosti, které zadavatele elektronických veřejných soutěží certifikují. Tato praxe je velmi rozšířená v rámci EU a předpokládá se, že brzy nahradí veřejné soutěže vyhlašované klasickým způsobem.