ISO 14001:2015 - Revize normy ISO 14001

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 14001:2015

Mohlo by Vás zajímat

Proč vznikla revize normy ISO 14001?

Stejně jako u nory ISO 9001:2015 jedním z důvodů novelizace je požadavek mezinárodní organizace ISO, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány. Nicméně hlavním důvodem jel stále rostoucí požadavek společnosti na soulad výrobních a podnikatelských aktivit s ochranou životního prostředí.

Jaké jsou cíle a významné změny novelizace 2015?

1. Přesnější definování zainteresovaných stran
2. Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu
3. Plánování musí zahrnovat GAP metodu a celý životní cyklus
4. Použití software
5. Plánování outsourcingu a analýza
6. Environmentální dopad na celý životní cyklus a servis
7. Metody měření a použití normy ISO 14031
8. Korekce neshod na vnější prostředí
9. Změna struktury normy

Přesnější definování zainteresovaných stran

Organizace má povinnost provést analýzu skutečnosti, které subjekty jsou zainteresovanými stranami, tedy subjekty dotčené její činnosti. Tato povinnost je stanovaná jako aktivní ze strany organizace.

Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu

Všechna rozhodnutí o obchodní a podnikatelské činnosti organizace učiněná vrcholovým vedením musí zahrnovat analýzu dopadu na životní prostředí, to znamená, že vrcholový management musí rozhodovat o své činnosti jako o integrovaném procesu. Funkce představitele managementu může být rozdělena mezi různé stupně řízení organizace.

Plánování musí zahrnovat GAP metodu a celý životní cyklus

Pokud organizace plánuje vývoj nového výrobku nebo služby, musí brát v úvahu celý jeho životní cyklus, tedy i skutečnost co se stane s výrobkem a jeho dopady na životní prostředí po skončení jeho životnosti nebo ukončení služby.

Použití software

Jako náhrada řídící dokumentaci může být využit software pro řízení procesů nebo moderní audiovizuální prostředky.

Plánování outsourcingu a analýza

Pokud se organizace rozhodne významným způsobem outsourcovat své činnosti, musí provést analýzu a následně přijmout relevantní opatření jako by sama tuto činnost prováděla.

Environmentální dopad na celý životní cyklus a servis

Všechna rozhodnutí od plánování, přes realizaci až po dodání koncovému zákazníkovi musí zahrnovat všechny aspekty poprodejního servisu až do konce životního cyklu výrobku nebo služby.

Korekce neshod na vnější prostředí

Organizace v rámci nápravných a preventivních opatření musí využívat aktivně externí zdroje, tedy zejména zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.

Změna struktury normy

Struktura normy se více přiblížila jiným normám týkající se systémů řízení.

Naše recenze

+
Vnímáme, že všechny nové změny jsou přínosem pro celkový management organizace stejně jako pro zainteresované strany.
-
Za negativní považujeme pouze to, že oproti očekávání některé požadavky normy ztratily určitou míru konkrétnosti v oblasti definování pravomocí a povinností, což napravují určitým způsobem až Přílohy normy.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce